Welcome
to FIEGE
Fiege steps up contingency concept to provide essential supplies during corona crisis

Zjednodu?ujeme
zlo?itosti logistiky

Priná?ame v???iu efektivitu hodnotovym re?azcom na?ich partnerov.

FIEGE je rodinná spolo?nos? spravovaná u? piatou generáciou. Pre nás sú na?i zákazníci na?imi partnermi. Optimalizujeme hodnotu ka?dej zlo?ky ich procesnych re?azcov a ponúkame aj rie?enia na mieru, ktoré kompletne nap?ňajú v?etky logistické aktivity.

V?aka inováciám a dlhodobému plánovaniu sme sa stali jednou z poprednych spolo?ností v sektore zmluvnej logistiky v Európe. Ako moderná firma sa neprestávame vyvíja? v?aka novym technológiám a nápadom.

Odvetvie

Na na?ich cie?ovych trhoch sme ?pecialistami.

Slu?by

Na?ou základnou kompetenciou je vyvoj ucelenych zákazníckych rie?ení.

Z 15 krajín
do celého sveta

V?aka viac ako 12 000 zamestnancom v 178 závodoch m??eme ponúka? rie?enia ?ité na mieru.

?i u? je va?ím odborom móda, priemysel alebo e-Commerce s kompletnym servisom, doká?eme nájs? optimálne rie?enie va?ich potrieb, ktoré bude vysoko nákladovo efektívne. Na?e európske Mega Centrá ponúkajú ideálne skladovacie priestory pre va?e potreby. K tomu sme schopní navrhnú? aj také cezhrani?né rie?enia, ktoré va?e medzinárodné operácie potrebujú.

Pracovné príle?itosti

Staňte sa sú?as?ou rodiny FIEGE.
男女做爰高清免费视频