Rozkr?camy
twój biznes

Pojazdy wed?ug indywidualnych projektów

Twój specjalista w zakresie pojazdów terminalowych i pojazdów do transportu ?ywego inwentarza

Gdy standardowe pojazdy nie spe?niaj? twoich okre?lonych potrzeb, my opracowujemy i tworzymy dostosowane rozwi?zania. Oferujemy pe?en zakres naszych us?ug dla twojej ca?ej floty – od samochodu ci??arowego do pojazdu specjalnego, od autobusu do przyczepy.

Nasza czwarta generacja pojazdów terminalowych pomaga manewrowa? nadwoziami wymiennymi i przyczepami. Te solidne, ekonomiczne i niezwykle zwrotne pojazdy umo?liwiaj? zarz?dzanie po??czeniem mi?dzy transportem drogowym a platform? w wydajny i ekonomiczny sposób.

Dzi?ki ich skuteczno?ci i op?acalno?ci, samochody ci??arowe KA-BA s? czo?owymi pojazdami w Niemczech do transportu ?ywego inwentarza. Panele pod?ogowe z p?yt ryflowanych zapewniaj? zwierz?tom stabilne podparcie podczas transportu na rzecz ich jak najwy?szego dobrobytu. Zaokr?glone kraw?dzie zapewniaj? zwierz?tom bezpieczeństwo, co jest dowodem naszego skutecznego wsparcia wobec zobowi?zania rolników i handlowców w zakresie jako?ci.

Je?li chodzi o konserwacj? i napraw? pojazdów, s?u?ymy wsparciem ze strony naszych wszechstronnych autoryzowanych warsztatów Ivevo, Meiller i MKG, a specjalistycznego warsztatu Bosch Electronics. Nasi do?wiadczeni in?ynierowie w dziedzinie mechatroniki, konstruktorzy pojazdów oraz elektrycy dbaj? o Państwa w?asne maszyny – niezale?nie od marki. Nasz zespó? jest do dyspozycji 70 godzin w tygodniu, aby s?u?y? rad? i czynn? pomoc?. Natomiast w razie awarii pojazdu mo?esz skontaktowa? si? z nami nawet poza godzinami pracy pod numerem awaryjnym.

男女做爰高清免费视频