Przekraczaj
granice z
?atwo?ci?

Odprawa celna z najwy?szej pó?ki

Swobodny ruch towarów przez granice państwowe

Od dokumentów eksportowych do kontroli celnej – pomagamy twoim produktom pomy?lnie przej?? przez odpraw? celn?. Niezale?nie od sektora, w którym operujesz lub rozmiaru twojej dzia?alno?ci: Zajmujemy si? Twoim transportem z du?? elastyczno?ci? i pr?dko?ci? za pomoc? rozwi?zań specjalnie stworzonych na Twoje potrzeby. Posiadamy szczegó?ow? wiedz? na temat procedur celnych i ich przebiegu, dzi?ki czemu Ty mo?esz si? ca?kowicie skupi? na swoim biznesie.

Nasi specjali?ci s? do twojej dyspozycji w ró?nych centrach kompetencji na terenie Niemiec. Zajmuj? si? odpraw? celn? w sposób sprawny?oraz s?u?? porad? na ka?dy zwi?zany z tym temat: od op?at celnych do handlu zagranicznego i akcyzy – nawet w oderwaniu od przep?ywów ?ańcucha dostaw lub procesów transportowych. Prosimy o kontakt celem konsultacji.

Nasi partnerzy

男女做爰高清免费视频