PRZY?PIESZAMY
TWóJ ROZWóJ

Akademia FIEGE

Akademia FIEGE to fundament Twojej kariery zawodowej

Rozpoczynaj?c swoj? zawodow? przygod? w naszej firmie okryjesz kultur?, która docenia pracowników, dopinguje do osi?gania wyznaczonych celów i daje szans? na osobisty rozwój, co u?atwi Ci?przejmowanie nowych obowi?zków.

Wymagamy osobistej inicjatywy i determinacji w kroczeniu naprzód. Wraz z Twoim prze?o?onym i dzia?em kadr wypracujemy dla Ciebie indywidualny plan rozwoju, który przybli?y Ci? do osi?gni?cia wyznaczonych celów.

Aby wybra? czynno?ci dopasowane do indywidualnego planu rozwoju korzystamy z centralnych narz?dzi, które mog? Ci? zainteresowa?. Naszym celem jest rozwój naszej firmy przy wsparciu wykwalifikowanych menad?erów i specjalistów, oraz odkrywanie talentów naszych pracowników.

Realizujemy ten cel korzystaj?c ze specjalistycznych szkoleń przywództwa i metod dzia?ania, wdra?amy programy rozwoju dla ró?nych grup docelowych, oferujemy interesuj?ce mo?liwo?ci poszerzania wiedzy oraz wiele indywidulanych metod sprawdzonych przez naszych pracowników (np. analiza profilowa, mentoring, coaching, itd.).

男女做爰高清免费视频