Jeste?my Państwa partnerami w rekrutacji, zatrudnianiu i relokacji pracowników

Witamy w FIEGE

??czymy tradycj?, mi?dzynarodow? jako?? i innowacje

Jako wiod?cy dostawca logistyki kontraktowej rozwijamy i oferujemy wszechstronne i kompleksowe rozwi?zania dla naszych partnerów. Wraz pe?nymi zapa?u pracownikami kreujemy rozwi?zania, które s? dostosowane do potrzeb klienta, nowoczesne i trwa?e.

Nasi wykwalifikowani pracownicy i kadra zarz?dzaj?ca?wspieraj? i ?zabezpieczaj? sukces naszej rodzinnej firmy. Jako pracodawca oferujemy wsparcie z ?profesjonalnymi, z powodzeniem wdra?anymi rozwi?zaniami w zakresie zarz?dzania zasobami ludzkimi, które daj? naszym pracownikom i kadrze kierowniczej co? wi?cej ni? tylko idealny start. Otrzymuj? oni z naszej strony sta?e wsparcie w profesjonalnym rozwoju w celu zapewnienia naszej firmie niezawodnego dzia?ania.

Logistyka dla bran?y modowej, opieki zdrowotnej czy producentów opon: Nasi pracownicy na ca?ym ?wiecie s? zaanga?owani w dzia?ania na rzecz naszych klientów w wielu ró?nych bran?ach. S? specjalistami w projektowaniu rozwi?zań ?ańcuchów dostaw dostosowanych do indywidualnych potrzeb?a zarazem?efektywnych kosztowo. Rozwi?zania te ??cz??zoptymalizowane trasy transportu, zarz?dzaj? elektronicznymi zamówieniami i przep?ywami p?atno?ci?oraz umo?liwiaj? odpraw? celn?. Gwarantuj? one optymalny przep?yw ca?ego ?ańcucha dostaw.

Twoje pocz?tki w FIEGE

Rodzinna atmosfera i miejsce na rozwini?cie skrzyde?

Historia naszej firmy jest nacechowana poczuciem odpowiedzialno?ci wobec pracowników. O ile na wczesnym etapie prze?o?y?o si? to na przygotowanie przez szefa dla kierowców kanapek, o tyle w dzisiejszych czasach nasi pracownicy maj? do wyboru spor? ofert? korzy?ci.

Mo?na spodziewa? si? nowoczesnego, otwartego i rodzinnego ?rodowiska pracy, w którym na co dzień ?yjemy z szacunkiem i szacunkiem dla naszych Zasad Przywództwa. Darzymy si? wzajemnym uznaniem, dzia?amy zgodnie z zasad? równo?ci i wspó?pracujemy z wysoce wydajnym zespo?em mened?erskim.

Korzystaj z mo?liwo?ci zatrudnienia u pracodawcy, który wspiera Ci? w twojej osobistej karierze: staraj si? awansowa? na stanowisko specjalisty i mened?era lub realizuj karier? w projektach – jest to szczególnie interesuj?cy wybór dla absolwentów, którzy chc? wkrótce stawi? czo?a wi?kszym wyzwaniom, które wymagaj? bycia odpowiedzialnym.

Oferty pracy

Znajd? swoje miejsce

Twoje mocne strony

Rozwój zawodowy, osobisty i finansowy.

Mo?liwo?? zatrudnienia w kraju i za granic?

Jeste?my obecni w wielu miejscach w wielu krajach Europy i Dalekiego Wschodu. Oferowane przez nas mo?liwo?ci zatrudnienia s? zró?nicowane. Dowiedz si? wi?cej o tych mo?liwo?ciach – na przyk?ad dla sta?ysty, kierownika projektu lub kierownika operacyjnego (m/k) w kraju i za granic?.

Dalsza edukacja w atrakcyjnej formie

Akademia FIEGE koncentruje si? na modu?owych formach szkoleniowych dla naszych specjalistów i kadry kierowniczej. Obok licznych szkoleń z zakresu przywództwa i metod, oferujemy równie? szkolenia specjalistyczne.

Rozwój personelu strategicznego

Naszym celem jest wzmocnienie kadry kierowniczej i rozwój talentów. Z tego w?a?nie powodu zapewniamy konkretny, aktywny rozwój pracowników poprzez regularne przegl?dy wyników, programy kwalifikacyjne naszej Akademii FIEGE oraz systematyczne programy dla kadry kierowniczej i pracowników m?odszych.

Równowaga ?ycia zawodowego i prywatnego

Mo?na oczekiwa? elastycznych struktur pracy zgodnie z ró?nymi modelami czasu pracy typu flextime – elastyczny czas pracy i praca na cz??? etatu, jak równie? rozk?ad godzin pracy oparty na wzajemnym zaufaniu. Aby pomóc Państwu w sytuacjach kryzysowych, za?o?yli?my biuro dla rodziców i dzieci w naszej bazie w Greven. Co wi?cej, uda?o nam si? pomy?lnie ustanowi? Dzień Rodziców FIEGE jako sposób na kontakt z personelem przebywaj?cym na urlopie rodzicielskim.

Rozwi?zania pro-zdrowotne

Wspó?praca z centrami fitness, dni zdrowia, treningi pleców, turnieje pi?karskie, szczepienia, badania wzroku, ergonomicznie zaprojektowane stanowiska pracy. Chcemy, aby? czu? si? dobrze.

Ubezpieczenie i emerytura

FIEGE Insurance Services GmbH (FIS) oferuje pracownikom i ich rodzinom atrakcyjne polisy na atrakcyjnych warunkach, obejmuj?ce wszystko, od ubezpieczeń odszkodowawczych i nieszcz??liwych wypadków, poprzez programy obejmuj?ce ich dochody i opiek? zdrowotn?, a? po firmowe polisy emerytalne.

Zach?ty finansowe

Wspieramy Państwa np. zapewniaj?c korzy?ci zwi?zane z tworzeniem kapita?u i op?atami ze strony pracodawcy, a tak?e zapewniamy oferty zakupów online na korzystnych warunkach. Korzystaj z atrakcyjnych stóp procentowych przy zakupie obligacji oszcz?dno?ciowymi FIEGE dla pracowników.

Zaanga?owanie spo?eczne i ekologiczne

Od 1998 roku, nasza fundacja Josef Fiege Stiftung, od 1998 roku przekazuje ?rodki na obiekty i projekty, które maj? na celu dobrostan cz?owieka i przyrody. Dodatkowo u?atwiamy naszym pracownikom udzia? w dzia?aniach zwi?zanych z wolontariatem korporacyjnym.

Razem w FIEGE - dzia?ania naszych pracowników

Jest dla nas niezwykle wa?nym, aby? czu? si? w pracy komfortowo. Sukces zawsze jest dobrym powodem do ?wi?towania! Czekamy na letnie spotkania i festyny, wspólne spotkania z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia, ale tak?e na nasze coroczne rozgrywki o puchar FIEGE.

Aktualno?ci

The latest Kariera w FIEGE news

男女做爰高清免费视频