Dzi?ki nam
twój biznes
nabiera pr?dko?ci

Logistyka na okr?g?o

Specjalizujemy si? w logistyce opon od 35 lat

Jako wiod?cy dostawca us?ug logistycznych dla bran?y oponiarskiej dbamy o twoje opony od chwili, gdy opuszcz? zak?ad produkcyjny. Zarz?dzamy wewn?trzn? gospodark? odpadami i transportem z ta?my produkcyjnej do magazynu. Nasze sieci transportu drogowego, morskiego, zarówno w kraju jak i mi?dzynarodowe, s? wyspecjalizowane w przewozie opon, przy najwy?szym standardzie obs?ugi.

Nasze liczne centra logistyczne na wy??czno?? oraz utrzymywane wraz z innymi u?ytkownikami to idealny przystanek dla twoich opon. Od odprawy celnej towarów przychodz?cych do kompletnego monta?u kó? w ramach us?ugi warto?ci dodanej; od kontroli jako?ci do wydajnego magazynowania, które spe?nia twój g?ówny cel: U nas twoje opony s? w najlepszych r?kach.

Aby prawid?ow? jako?? us?ug nawet podczas sezonowych szczytów, kompletowanie zamówienia i dostawa s? przeprowadzane zgodnie z najwy?szymi standardami jako?ci. Nasz system znakowania i ?ledzenia zapewnia ca?odobowy wgl?d do statusu dostawy. Skorzystaj z naszego ponad 35 letniego do?wiadczenia us?ug logistycznych dla bran?y oponiarskiej, w której obrót osi?ga u nas 35 000 000 opon na rok. Razem opracujemy zoptymalizowan? koncepcj? ?ańcucha dostaw – innowacyjn? i dostosowan? do twoich potrzeb. Prosimy o kontakt celem konsultacji.

Nasi partnerzy

男女做爰高清免费视频