Sprawiamy, ?e
zakupy s?
?atwe i swobodne

Dzia?amy na
wszystkich kana?ach

Szybkie i elastyczne rozwi?zania w zakresie ?ańcucha dostaw dla biznesu

Elektronika u?ytkowa, styl ?ycia, sport czy moda – jako prawdziwy wielokana?owy us?ugodawca zaopatrujemy w równym stopniu tradycyjn? bran?? handlu detalicznego i bran?? handlu online. Nasze rozwi?zania w zakresie ?ańcucha dostaw s? wykorzystywane przez krajowych i mi?dzynarodowych sprzedawców detalicznych oraz marki. Ponadto obejmuj? wszystko – od odbierania przesy?ek z ca?ego ?wiata przez ich dostaw? do odbiorców B2B i B2C w Europie a? do przetwarzania zwrotów.

Istota naszego rozwi?zania le?y w przetwarzaniu wszystkich przep?ywów logistycznych w centrum logistycznym. Us?ugi warto?ci dodanej, takie jak kontrole jako?ci, naprawa i oznakowanie stanowi? uzupe?nienie naszej oferty. Wybór kana?ów sprzeda?y nale?y do ciebie. Niezale?nie czy chodzi o kana? sprzeda?y online czy offline, czy oba te kana?y po??czone w sprzeda? wielokana?ow? – firma FIEGE to w?a?ciwy partner bez wzgl?du na twój wybór. Zyskuj dzi?ki naszemu bogatemu do?wiadczeniu jako wielokana?owy dostawca us?ug i skontaktuj si? z nami celem konsultacji.

Nasi partnerzy

男女做爰高清免费视频