Partner w logistyce
ostatniej mili

Logistyka mediów przysz?o?ci

Skuteczna logistyka mediów od 1990

Mo?emy pochwali? si? wieloletni? partnersk? wspó?prac? z du?ymi spó?kami medialnymi w zakresie dostaw. Zarówno jako dostawca us?ug w zakresie wydajnej logistyki wspó?czesnych mediów drukowanych i us?ug pocztowych jak i d?ugotrwa?y partner w bran?owych projektach typu joint venture oraz firma logistyczna odnosz?ca sukcesy w ?rodowisku medialnym – nie uciekamy od odpowiedzialno?ci. Jako dostawca us?ug i partner oferujemy do?wiadczenie i narz?dzia do zoptymalizowania i zmodernizowania logistyki transportu i dostaw. Korzystamy z najnowocze?niejszej technologii informacyjnej niezb?dnej do organizacji, kontroli i komunikacji na ostatnim etapie realizacji zamówienia – tzw. ostatniej mili. Obszary wspó?dzia?ania w zakresie e-commerce dzi?ki wspó?pracy z nami tworz? potencjalne synergie z obiecuj?c? przysz?o?ci?.

Nasi partnerzy

男女做爰高清免费视频