Rozwi?zania
na miar?

Trendy

Systemy ?ańcucha dostaw na zamówienie

Ty decydujesz o tym jak? odzie? wybra?, a my dostarczamy ci w?a?ciwe rozwi?zanie w zakresie ?ańcucha dostaw. Niezale?nie od tego czy chodzi o tekstylia transportowane w paczkach czy te? ubrania przewo?one na wieszakach – jako wiod?ca firma logistyczna w bran?y modowej dysponujemy rozwi?zaniem, które spe?nia wymogi klientów.

Nasze us?ugi obejmuj? kompletny ?ańcuch dostaw – od pozyskiwania produktów z ca?ego ?wiata przez ich dostaw? do odbiorców w systemie B2B i B2C w Europie a? do obs?ugi zwrotów. Koncentrujemy si? na upraszczaniu wszystkich przep?ywów logistycznych w centrum logistycznym. Us?ugi warto?ci dodanej, takie jak kontrole jako?ci, naprawa i oznakowanie stanowi? uzupe?nienie naszej oferty.

Kolekcje modowe, które nast?puj? jedna po drugiej – preferencje konsumentów, które dzisiaj s? na topie, a jutro znikn? z horyzontu: trendy wymagaj? inteligentnych, elastycznych systemów ?ańcucha dostaw, umo?liwiaj?cych sprawn? reakcj?. Nasze obiekty typu multi-user i elastyczne rozwi?zania dotycz?ce personelu umo?liwiaj? nam dostosowanie si? w czasie szczytowego zapotrzebowania na zamówień i zagwarantowanie krótkich czasów realizacji. W zale?no?ci od wymogów najlepszym wyborem mo?e okaza? rozwi?zanie r?czne lub zautomatyzowane. Specjalizujemy si? w obu tych rozwi?zaniach. Wspólnie wypracowujemy najbardziej efektywne ?rodki dla danego obiektu logistycznego. Co wi?cej zapewniamy nasz? inteligentn? logistyk? wielokana?ow? dla wszystkich istotnych kana?ów sprzeda?y, aby Państwa towary znalaz?y si? tam, gdzie oczekuj? na nie klienci – w sklepie lub w domu. Nastaw si? na zysk korzystaj?c z naszego mi?dzysektorowego do?wiadczenia jako wielokana?owy dostawca us?ug i skontaktuj si? z nami celem konsultacji.

Nasi partnerzy

男女做爰高清免费视频