Z Westfalii
na ca?y ?wiat

Grupa FIEGE od
1873 r. do dzi?

Rzut oka na ponad 140 letni? histori? sukcesu

FIEGE przesz?a ewolucje z ma?ej firmy transportowej i spedytorskiej do jednej z najwi?kszych wspó?czesnych operatorów logistycznych. Poni?ej przedstawiamy najwa?niejsze wydarzenia na drodze do naszego sukcesu.

Grupa Fiege od 1873 roku do dzi?

1873

Joan Joseph Fiege za?o?y? dzia?alno?? transportow? w Greven (Westfalia) w Niemczech w 1873 roku, oferuj?c us?ugi, które wykonywa? przy u?yciu wozu, do którego zaprz?ga? konia. Us?ugi te pocz?tkowo stanowi?y zaj?cie dodatkowe w?a?ciciela, który g?ównie dostarcza? swoim kientom w?giel i pomaga? w innych sprawach na bardzo ma?? skal?. Dopiero pó?niej w gronie klientów pojawili si? sprzedawcy i inne firmy przemys?owe z aspiracjami.

1908

Synowie Joana Josepha Fiege, Josef i Bernhard, pocz?tkowo wspólnie przej?li firm? ojca. Nast?pnie, w 1908 roku ich drogi si? rozesz?y. Bernhard kontynuowa? prowadzenie biznesu ojca a? do rozwi?zania spó?ki w 1930 r., podczas gdy Josef Fiege otworzy? w?asn? dzia?alno?? spedytorsk? oraz swój w?asny pub. Spedycja oferowa?a g?ównie przewóz produktów spo?ywczych pomi?dzy Greven i Münster oraz dostawy w?gla pomi?dzy Ibbenbüren i Greven. W czasie pierwszej wojny ?wiatowej pub stanowi? g?ówne ?ród?o dochodów rodziny. Rozwój dzia?alno?ci transportowej rozpocz?? si? dopiero po zakończeniu wojny.

1924

Firma wesz?a w nowy etap rozwoju wraz z nabyciem pierwszej ci??arówki. Josef Fiege junior podj?? tak? decyzj?, mimo ?e jego ojciec by? sceptyczny i uzna? ten pomys? za szalony. Niemniej jednak zakup ten rozpocz?? drugi etap rozwoju spó?ki. Przy u?yciu ci??arówki wzros?a mo?liwo?? przewozu wi?kszych ?adunków na szerszym obszarze. W 1928 r. firma podpisa?a swoje pierwsze dalekobie?ne kontrakty transportowe. W zwi?zku ze zwi?kszonym zapotrzebowaniem lokalizacyjnym, rozwój dzia?alno?ci w pierwotnej siedzibie rodziny w Greven-Wentrup by? utrudniony. Oko?o czterech lat pó?niej, Josef Fiege junior bezpo?rednio przej?? kontrol? nad dalekobie?n? dzia?alno?ci? transportow?, przez co od??czono j? od dzia?alno?ci spedycyjnej. Jednocze?nie syn otrzyma? warsztat naprawczy wraz z akcesoriami i magazynem.

1938

Po ?mierci ojca w maju 1938 r., Josef Fiege junior przej?? dzia?alno?? w ca?o?ci i zacz?? ni? samodzielnie zarz?dza?. Poniewa? transport drogowy by? o wiele bardziej dochodowy ni? spedycja, nie trzeba by?o d?ugo czeka? na znaczne korzy?ci ekonomiczne. Do końca 1939 r. flota ci??arówek zwi?kszy?a si? do 18 pojazdów z przyczepami. W ci??kich czasach wojennych nie by?o ?atwo utrzyma? firm? Josefowi Fiege. W sierpniu 1939 r. firma transportowa zota?a przypisana do "Fahrbereitschaft Münster-Land“, jako do lokalnej puli pojazdów. Priorytetem sta?o si? dostarczanie towarów na stacje kolejowe w ramach ?dzia?ań strategicznych”. Przej?to wszystkie ci??arówki z wyj?tkiem sze?ciu sztuk. Te wykorzystywano wy??cznie do transportu jedzenia i paliwa w pobli?u Greven. Rodzina utrzymywa?a si? w tym czasie z prowadzenia gospodarstwa i pubu.

1948

W trudnym okresie wojennym utrzymanie firmy na powierzchni wymaga?o specjalnych umiej?tno?ci. Josef Fiege junior musia? w ramach dzia?alno?ci realizowa? ?strategiczne” zlecenia, ??cznie z przewozami zlecanymi przez Wehrmacht. Spó?ka bra?a udzia? w wielu misjach, uczestnicz?c np. w przeprowadzce Klinik Uniwersytetu Münster do Bad Oeynhausen i Bad Salzuflen. Koniec wojny przyniós? firmie wi?ksze problemy. Dzia?ki nale??ce do spó?ki, ??cznie z warsztatem i siedzib? biura, by?y przez wiele miesi?cy pod okupacj? brytyjsk?. Josef Fiege skutecznie stawi? jednak czo?a wszelkim przeciwno?ciom organizacyjnym i biznesowym oraz odbudowa? firm? zaraz po wojnie. Popyt na us?ugi ?wiadczone przez ci??kie pojazdy transportowe by? wtedy bardzo wysoki, co przyspieszy?o ekspansj? przedsi?biorstwa. W 1948 r., kiedy waluta niemiecka ustabilizowa?a si?, firma mia?a ju? 41 gotowych do pracy ci??arówek. Po raz kolejny rozwój dzia?alno?ci wymusi? powi?kszenie bazy spó?ki. W 1950 r. Josef Fiege naby? kolejne dzia?ki okalaj?ce rodzinne nieruchomo?ci. Grunty w Greven-Wentrup nale??ce do spó?ki obejmowa?y wtedy ju? 28,000 m2. Ilo?? pracuj?cych ci??arówek równie? stopniowo ros?a.

1951

Trzeci etap rozwoju firmy rozpocz?? si? w momencie za?o?enia jej pierwszych oddzia?ów w Haltern oraz w Neu? w 1951 r. W kolejnym roku otwarto oddzia? w w Sch?tmar; nast?pnie w Letmathe-?strich w 1953 i w Emsdetten w 1955 r. W tym samym roku rozpocz?to budow? w?asnych pojazdów. Josef Fiege zgin?? nagle w wypadku w 1959 r., a zarz?dzanie firm? przej?li Karl Fischbach wraz z ?on? ?nne, z domu Fiege. Budowa oddzia?u w Bremie, któr? rozpocz?? Josef Fiege junior w 1958 r., zosta?a ukończona przez Karla Fischbacha. Pod jego nadzorem spedycja sta?a si? równie istotn? bran?? dzia?alno?ci firmy co transport.

1967

W 1967 r. i w 1973 r. do spó?ki do??czyli odpowiednio synowie Heinz Fiege i Dr. Hugo Fiege, a koncepcja przedsi?biorstwa zmieni?a si? o tyle, ?e transport i spedycja zacz??y by? uwa?ane za jednakowo wa?ne dziedziny jego dzia?alno?ci. W 1970 r. otwarto oddzia?y w Hamburgu, Frankfurcie nad Menem oraz w Berlinie. Dzi?ki tym oddzia?om oraz istniej?cej ju? bazie w Bremie, spó?ka mog?a zacz?? oferowa? mi?dzynarodowe us?ugi transportowe. W tym samym czasie zacz?? si? nasila? transport drogowy do s?siednich krajów europejskich.

1979

Pierwszy pomys? na ogólnokrajowy ?ańcuch dostaw realizowany przez Grup? Fiege powsta? w 1979 roku, po przej?ciu magazynu w Hamburgu dla Bridgestone, mi?dzynarodowego producenta opon, który oferowa? 15.000 m2. To przyk?ad precyzyjnego zarz?dzania ?ańcuchem dostaw dostosowanego ?ci?le do wymogów konkretnego klienta.

1980

Najwi?kszy i ostateczny prze?om w historii spó?ki, ??cz?cy si? z jej du?ym rozwojem, nast?pi? po jej przeniesieniu do Greven-Reckenfeld. Siedziba g?ówna i centrum administracyjne powsta?o w kompleksie biurowym na dzia?ce o powierzchni 100,000 m2. Centrum dystrybucji w kszta?cie sze?ciok?ta sta?o si? rozpoznawalne daleko poza regionem. Koncepcja spó?ki braci Fiege przekszta?ci?a si? z ?us?ug spedycyjnych i transportowych” na ?us?ugi spedycyjne i logistyk?”. W nast?pstwie przej?cia mi?dzynarodowego spedytora dzia?aj?cego pod firm? Klein-Wiele w Bocholt (DE), ilo?? pracowników spó?ki wzros?a do ponad tysi?ca. Dwa lata pó?niej Grupa Fiege przej??a firm? spedycyjn? Wilken z siedzib? w Berlinie i Monachium co umo?liwi?o grupie lepsz? ni? dotychczas obs?ug? po?udniowych landów. W 1988 r., uwag? przeniesiono z logistyki produktów danego klienta na logistyk? towarów przemys?owych. FGT, Fiege Gerresheimer Transportgesellschaft, da? ?wietny przyk?ad us?ug tego segmentu logistyki ?wiadczonych dla najwi?kszego europejskiego producenta szk?a naczyniowego. FGT, spó?ka posiadaj?ca jedena?cie oddzia?ów i zarz?dzaj?ca powierzchni? magazynow? o wielko?ci 250 000 m2, dzia?a?a k?ad?c równie? nacisk na najwy?sze standardy ekologiczne. Nawet delikatne towary szklane dostarczano bez opakowań. Po dodaniu napojów do zró?nicowanego wachlarza obs?ugiwanych produktów w 1990 r., Grupa Fiege zosta?a jednym z najwi?kszych dystrybutorów wina. 16 g?ównych niemieckich importerów wina znalaz?o wspólnego dostawc? us?ug logistycznych – Fiege EBL Getr?nkelogistik (European Beverage Logistics), co po raz kolejny w historii dzia?alno?ci grupy podkre?li?o istotno?? us?ug logistyki magazynowej.

1992

Logistyka centrum handlowego dla Karstadt AG to kolejny przyk?ad dalszego rozwoju asortymentu us?ug logistycznych. W 1992, po mniej wi?cej dziesi?ciomiesi?cznym okresie budowy, podj?to ?wiadczenie us?ug zintegrowanego ?ańcucha dostaw w centrum handlowo us?ugowym Warendienstleistungszentrum (WDZ) Ibbenbüren/Osnabrück na ok. 135,000 m2 specjalnie przystosowanej powierzchni magazynowej. WDZ Ibbenbüren/Osnabrück to pierwsze centrum us?ugowo-handlowe wybudowane w ca?o?ci w wyniku prywatnej inicjatywy w Europie. Dzi?ki skutecznemu po??czeniu ekonomii oraz ekologii, firma Fiege stworzy?a koncepcj? ?ekologistyki”. Zarówno WDZ jak i ca?a ta koncepcja opracowana przez spó?k? zosta?y uhonorowane w 1992 r. niemieck? nagrod? bran?y logistycznej, nadan? przez Bundesvereinigung Logistik e.V., niemieckie stowarzyszenie firm logistycznych. Jednym z przyk?adów interesuj?cego rozwi?zania logistycznego jest realizacja us?ug ?ańcuch dostaw na rzecz Apollinaris & Schweppes, dla której utworzono nowy oddzia? Fiege przy zak?adzie produkcyjnym w Bad Neuenahr/Ahrweiler, a dwa lokalne magazyny zarz?dzaj? transportem na terenie ca?ych Niemiec, cz??ciowo ??cz?c transport drogowy z transportem kolejowym. Na przestrzeni ostatnich lat, Grupa Fiege bardzo silnie anga?uje si? w kwestie ochrony ?rodowiska. Stosunek dwóch w?a?cicieli spó?ki do tego zagadnienia doprowadzi?o do wdro?enia ich filozofii na du?? skal?, co ma na celu ochron? ?rodowiska i zasobów naturalnych przy realizacji nowych projektów.

1998

Fundacja Josefa Fiege powsta?a w 1998 r. i nosi imi? nie?yj?cego ju? ojca jej za?o?ycieli -
Heinza Fiege i doktora Hugo Fiege. W celu upami?tnienia go, fundacja przeznacza darowizny na obiekty i projekty na rzecz poprawy jako?ci ?ycia i ?rodowiska naturalnego. Fundacja ta to niezale?ny byt prawny, którego celem jest opracowywanie odpowiednich zaleceń, w szczególno?ci dla spó?ek stowarzyszonych w ramach Grupy Fiege, jak równie? dla firm spoza niej, o znaczeniu ekologicznym, spo?ecznym i medycznym. Fundacja ustala zapotrzebowanie na darowizny i analizuje wnioski o dofinansowanie, które wp?yn??y do niej, a nast?pnie wydaje zalecenia osobom i spó?kom oferuj?cym pomoc. Kolejnym celem dzia?ania Fundacji jest organizacja imprez o charakterze ekologicznym i spo?ecznym. Szczególne wsparcie otrzymuj? projekty i obiekty w oczywisty sposób powi?zane z rodzinnym regionem pochodzenia za?o?ycieli.

1999

Dzi?ki budowie nowej siedziby g?ównej przy lotnisku w Münster-Osnabrück, uda?o si? po??czy? przysz?e aspiracje spó?ki z jej histori?. 13 wrze?nia 1999 r. oko?o 150 pracowników Siedziby G?ównej Fiege System przenios?o si? w nowe miejsce. ?Nowy adres to otwarcie nowej epoki mi?dzynarodowego sukcesu i rozwoju naszej firmy. To akt naszego zaanga?owania w regionie teraz i w przysz?o?ci”. Tymi s?owy doktor Fiege wyrazi? nadzieje, ?e umiejscowienie siedziby g?ównej firmy bezpo?rednio przy lotnisku FMO przyniesie firmie korzy?ci. W ten sposób historia spó?ki i jej aspiracje na przysz?o?? znalaz?y dogodn? lokalizacj?, nawi?zuj?c do tradycji w?a?cicieli Grupy Fiege.

2005

W czasach, gdy wiele firm spedycyjnych i logistycznych przygotowuje si? do wej?cia na rynki dalekowschodnie, Grupa Fiege ma to ju? za sob?. W 2005 r. zarz?d w Szanghaju otrzyma? certyfikat uprawniaj?cy Fiege do prowadzenia dzia?alno?ci spedycyjnej w Azji pod jej w?asnym szyldem. Spó?ka pozyska?a równie? we wspó?pracy z Far East Holding Ltd. kolejn? siedzib? w Azji - w Hongkongu, Po wielu latach wspólnych dzia?ań w Chinach, wszelka aktywno?? transportowa wymaga?a wspó?udzia?u zewn?trznej spó?ki posiadaj?cej licencj?. Teraz Fiege mog?a rozpocz?? niezale?n? dzia?alno?? pod swoj? w?asn? mark?.

2007

Heinz i Hugo Fiege zostaj? uhonorowani nagrod? Przedsi?biorcy Roku 2007. Nagroda ta ufundowana przez magazyn bran?y logistycznej DVZ Deutsche Logistik-Zeitung, przyznawana jest przedsi?biorcom, którzy dzia?aj?c jako liderzy bran?y logistycznej i transportowej, maj? odwag? rozwija? swój biznes i wchodz? na nowe rynki, jednocze?nie dbaj?c o swoich dotychczasowych pracowników, o ochron? ?rodowiska i kwestie klimatyczne.

2020

男女做爰高清免费视频