Innowacyjne rozwi?zania
logistyczne dla firm
od 1873

Wspó?czesne my?lenie
jest naszym motorem

Rozwijamy si? w ?wiecie nieustannych po??czeń

Grupa FIEGE z siedzib? w Greven w Westfalii, jest wiod?cym europejskim operatorem logistycznym, specjalizuj?cym si? w skutecznych logistycznych rozwi?zaniach ?ańcucha dostaw. Firma zatrudnia ponad 15.000 pracowników w 150 oddzia?ach, dzia?a w 15 krajach, na mi?dzynarodow? skal?, oprócz kluczowych rynków europejskich równie? w Indiach i w Chinach.

Firma za?o?ona przez Joana Josepha Fiege w 1873 roku to rodzinny biznes, obecnie zarz?dzany przez przedstawicieli pi?tego ju? pokolenia rodziny FIEGE. Panowie Jens i Felix Fiege to cz?onkowie czteroosobowego zarz?du, kontynuuj?cy rodzinn? tradycj?.

FIEGE cieszy si? renom? pioniera na rynku logistyki kontraktowej. Przeszli?my d?ug? drog? rozwoju od firmy transportowej do operatora logistycznego, oferuj?cego kompleksowe us?ugi na globalnym rynku. Firma o wieloletniej tradycji kontynuuje swój rozwój i proponuje nowoczesne rozwi?zania z zastosowaniem technologii cyfryzacji i automatyzacji.

FIEGE skupia swoj? dzia?alno?? na bran?ach: modowej, ochrony zdrowia, przemys?u, dóbr konsumpcyjnych, oponiarskiej, mediowej i pocztowej oraz wielokana?owej sprzeda?y detalicznej. Opracowane przez nas zintegrowane rozwi?zania dla handlu elektronicznego, transportu, spedycji morskiej i lotniczej, odprawy celnej, magazyonowania, dostawy przesy?ek i zarz?dzania nieruchomo?ciami obejmuj? szeroki wachlarz us?ug od konsultacji po wdra?anie koncepcji ?ańcucha dostaw.

Fiege Board 2019
FIEGE Executive Board: Alfred Messink, Dr. Stefan Thies, Jens Fiege, Felix Fiege, Martin Rademaker, Peter Scherbel (from left)

Cenimy d?ugotrwa??, partnersk? wspó?prac?

Solidne i elastyczne rozwi?zania.

Nasi Klienci to nasi partnerzy, z którymi wspólnie opracowujemy skuteczne rozwi?zania. Z uwag? ?ledzimy Państwa ?yczenia i dostosowujemy si?, aby zdoby? Wasze zaufanie jako eksperci w dziedzinie logistyki i kontynuowa? wspó?prac? przez d?ugie lata.

Posiadamy ponad 30 du?ych oddzia?ów w ca?ej Europie, a ich lokalizacje wskazuj? najwa?niejsze dla firmy miejsca ?wiadczenia us?ug logistyki kontraktowej. Nasze aktywa obejmuj? obiekty na wy??czn??? oraz obiekty wspó?u?ytkowane z innymi us?ugodawcami, zapewniaj?ce najwy?szy poziom elastyczno?ci.

Nasze obiekty to najnowoczesniejsze i najbardziej ekologiczne jednostki tego rodzaju w ca?ej Europie. Dla przyk?adu, centrum logistyczne w Dieburgu otrzyma?o Z?oty Certyfikat od Rady Zrównowa?onego Budownictwa w Niemczech.

Fakty i liczby

Grupa FIEGE w liczbach
19,000
Pracowników
1.7 billion
Przychodu
1873
za?o?ona w
3.3 million
Obszar magazynowy

Aktualno?ci

Aktualno?ci ze ?wiata FIEGE. B?d? na bie??co.

Pionier logistyki kontraktowej

Historia FIEGE – chronologicznie.

Przedstawiamy histori? naszej firmy. W 1873 roku nasz za?o?yciel Pan Joan Joseph Fiege maj?c tylko wóz zaprz?gni?ty w konie rozpocz?? ?wiadczenie us?ug transportowych. Na przstrzeni kolejnych lat firma dosz?a do poziomu przedsi?biorstwa dzia?aj?cego na mi?dzynarodowych rynkach, której partnerzy i spó?ki zale?ne mieszcz? si? na ca?ym ?wiecie.

Od lat siedemdziesi?tych dwudziestego wieku postrzegani jeste?my jako pionierska firma w bran?y ligistyki kontraktowej. Nasze aktualne wyzwania to automatyzacja i cyfryzacja. Historia naszej firmy jest opisana poni?ej w kolejnych rozdzia?ach.

Historia firmy si?ga ponad 140 lat wstecz

1873

W ?wiat dzi?ki nowym technologiom

Joan Joseph Fiege za?o?y? dzia?alno?? transportow? w Greven (Westfalia) w Niemczech w 1873 roku oferuj?c us?ugi, które wykonywa? przy u?yciu wozu, do którego zaprz?ga? konia. Us?ugi te pocz?tkowo stanowi?y zaj?cie dodatkowe tego rolnika, który g?ównie dostarcza? swoim kientom w?giel i pomaga? w innych sprawach na bardzo ma?? skal?. Dopiero pó?niej w gronie klientów pojawili si? sprzedawcy i inne firmy przemys?owe z aspiracjami. Wraz z zakupem pierwszego samochodu ci??arowego w 1924 rozpocz??a si? nowa era dla naszej firmy.

1979

Od spedytora do pioniera

Pierwsza koncepcja krajowego ?ańcucha dostaw Grupy Fiege zosta?a wypracowana po przej?ciu magazynu o powierzchni ponad 15 000 metrów kwadratowych w Hamburgu dla Bridgestone – mi?dzynarodowego producenta opon. Firma rozwija?a si? dynamicznie i zadecydowano o jej przeniesieniu w nowe miejsce, do Greven-Reckenfeld. Central? firmy wraz z administracj? przeniesiono do lokalnego parku biznesowego. Centrum dystrybucji towarów sta?o si? znane poza regionem. Fiege ewoluowa?a ze spedytora w dostawc? us?ug z zakresu logistyki kontraktowej.

1989

Dzia?alno?? mi?dzynarodowa

Podczas ostatniej dekady XX wieku firma FIEGE sta?a si? w przedsi?biorstwem o zasi?gu mi?dzynarodowym. Nowe oddzia?y za?o?ono na zachodzie i na po?udniu Europy. Na pocz?tku nowego tysi?clecia firma FIEGE skupi?a si? na intensywnym rozwoju w Europie Wschodniej. Kolejny cel to Azja, w której ju? w tamtym momencie firma Fiege dzia?a?a w zakresie spedycji od ponad 20 lat – tworzone s? obiekty w najwa?niejszych regionach gospodarczych Chin, Hongkongu i Tajpei.

1998

Automatyzacja

Logistyka domu towarowego dla Karstadt AG to jeden z przyk?adów ?wiadczenia us?ug obejmuj?cych ca?y zakres ?ańcucha dostaw. W 1992 roku po oko?o dziesi?ciu miesi?cach dzia?alno?ci, zintegrowane us?ugi w zakresie ?ańcucha dostaw sta?y si? przedmiotem dzia?alno?ci centrum us?ug towarowych (niem. Warendienstleistungszentrum (WDZ)) Ibbenbüren/Osnabrück na 135 000 m2 jako?ci przestrzeni magazynowej. WDZ Ibbenbüren/Osnabrück to pierwsze prywatnie wybudowane centrum us?ug komercyjnych w Europie. Aby opisa? udane po??czenie biznesu i ekologii w logistyce, firma Fiege utworzy?a termin ?ekologistyka”. Koncepcja centrum WDZ, a co za tym idzie – koncepcja ca?ej firmy, zosta?a uhonorowana w 1992 roku niemieck? nagrod? w dziedzinie logistyki, przyznan? firmie Fiege przez niemieckie stowarzyszenie logistyki Bundesvereinigung Logistik e.V.

2006

Cyfryzacja

Opony, napoje alkoholowe, ?wieczki i ?ywno?? to cztery g?ówne obszary logistyki obs?ugiwane w nowym o?rodku Mega Center w Hamburgu, który rozpocz?? dzia?alno?? w 2006 roku. Ponad 2000 ró?nych artyku?ów mi?dzynarodowego producenta opon Bridgestone wype?nia wózki koszowe przechowywane na powierzchni oko?o 43 000 m2. Znajduje si? tutaj oko?o 500 000 opon, przy czym dzienny obrót wynosi do 20?000 opon. Do obowi?zków personelu, na przyk?ad w ramach us?ugi o warto?ci dodanej, nale?y nawet monta? opon i felg.

2020

Z Westfalii na ca?y ?wiat

Najwa?niejsze wydarzenia w historii rodziny i firmy

Aktualno?ci

The latest Firma news

男女做爰高清免费视频