Witamy na stronie
spó?ki Fiege

Efektywno?? i wydajno?? to nasz produkt

Dzi?ki nam, ?ańcuchy logistyczne naszych partnerów s? skuteczne i wydajne

FIEGE to firma rodzinna, której historia si?ga pi?ciu pokoleń wstecz. Nasi klienci to nasi partnerzy. Optymalizujemy procesy klientów na ka?dym etapie ich ?ańcucha, proponuj?c cz?sto indywidualne rozwi?zania, w tym ca?kowicie realizuj?c wszystkich dzia?ania logistyczne.

Innowacja i my?lenie d?ugofalowe uczyni?y nas jedn? z wiod?cych europejskich firm logistycznych. Jako wspó?czesne przedsi?biorstwo nieustannie si? rozwijamy dzi?ki nowym technikom i pomys?om.

Bran?e

?wiadczymy specjalistyczne us?ugi w wielu sektorach.

Us?ugi

Specjalizujemy si? w opracowywaniu kompleksowych rozwi?zań dla naszych klientów.

Z 15 krajów
na ca?y ?wiat

Zatrudniaj?c ponad 15 000 pracowników w 186 obiektach tworzymy rozwi?zania szyte na miar?.

Pocz?wszy od bran?y modowej, przemys?, po kompleksow? obs?ug? handlu internetowego oferujemy zoptymalizowane i bardzo op?acalne kosztowo podej?cie.

Nasze ogromne centra obs?ugi zlokalizowane w Europie o?rodki Mega Center oferuj? przestrzeń magazynow? spe?niaj?c? Państwa wymagania. Opracowujemy te? rozwi?zania transgraniczne, odpowiednio dostosowane do Państwa mi?dzynarodowej dzia?alno?ci.

START UP AT FIEGE - P?atny, roczny program sta?owy!

Szukasz kierunków rozwoju zawodowego?
Trafi?e? na idealn? ofert?!

Kariera

Do??cz do rodziny FIEGE.

Projekt Olsztynek

Wyrusz w zawodow? podró? z FIEGE
男女做爰高清免费视频