Dáme vá? byznys do pohybu

Roztá?íme kola logistiky

P?izp?sobujeme Vám logistiku pneumatik p?es více ne? 35 let

Jako p?ední poskytovatel slu?eb v logistice pneumatik se o va?e pneumatiky staráme od okam?iku, kdy sjedou z vyrobního pásu. Postaráme se o va?e vnitropodnikové ?ízení odpad? i dopravu z místa do skladu. A? u? po silnici, ?i po mo?i, a? u? vnitrostátně, ?i mezinárodně, na?e dopravní sítě se specializují na p?epravu volnych pneumatik a vědí, jak splnit nejvy??í standardy slu?eb.

Na?e st?ediska pro jednoho u?ivatele i více u?ivatel? p?edstavují ideální zastávku pro va?e pneumatiky. Od p?íchozího celního odbavení po kompletní montá? kola jako slu?bu s p?idanou hodnotou; od kontroly kvality po efektivní skladování, které splňuje cíle DOT: va?e pneumatiky jsou u nás v nejlep?ích rukou.

Abychom zajistili, ?e v?e bě?í jako obvykle i během sezónních ?pi?ek, provádíme vychystávání a dodání objednávek v souladu s nejvy??ími standardy kvality. Ná? systém sledování dodávek vám poskytuje plnou a nep?etr?itou transparentnost stavu doru?ení. Vyu?ijte na?ich zku?eností získanych za více ne? 35 let p?sobení v oblasti logistiky pneumatik a ka?doro?ního zpracování 35 mil. pneumatik. Spole?ně vytvo?íme optimalizovanou koncepci dodavatelského ?etězce – inovativní a p?izp?sobenou va?im vlastním pot?ebám. Kontaktujte nás za ú?elem konzultace.

David Peterka
David Peterka
Business Development

Our partners

男女做爰高清免费视频