Vítejte ve Fiege

Zjednodu?ujeme
slo?itosti logistiky

P?iná?íme vět?í efektivitu na?im partner?m

FIEGE je rodinná spole?nost spravovaná ji? pátou generací. Pro nás jsou na?i zákazníci na?imi partnery. Optimalizujeme hodnotu ka?dé slo?ky jejich procesních ?etězc? a nabízíme i ?e?ení na míru, která kompletně naplňují v?echny logistické aktivity.

Díky inovacím a dlouhodobému plánování jsme se stali jednou z p?edních spole?ností v sektoru smluvní logistiky v Evropě. Jako moderní firma se nep?estáváme vyvíjet díky novym technologiím a nápad?m.

Odvětví

Na na?ich cílovych trzích jsme specialisty.

Slu?by

Na?í základní kompetencí je vyvoj ucelenych zákaznickych ?e?ení.

Z 15 zemí
do celého světa

Díky více ne? 12 000 zaměstnanc?m ve 178 pobo?kách m??eme nabízet ?e?ení ?itá na míru.

A? u? je va?ím oborem móda, pr?mysl nebo e-Commerce s kompletním servisem, doká?eme najít optimální ?e?ení va?ich pot?eb, které bude vysoce nákladově efektivní. Na?e evropská Mega Centra nabízejí ideální skladovací prostory pro va?e pot?eby. K tomu jsme schopni navrhnout i takové p?eshrani?ní ?e?ení, které va?e mezinárodní operace pot?ebují.

Pracovní p?íle?itosti

Staňte se sou?ástí rodiny FIEGE.
男女做爰高清免费视频